कौशल्य विकास विभाग , महाराष्ट्र शासन आयोजित स्पर्धा – सुचवा तुमच्या आवडीचे कौशल्या अभ्यासक्रम १ नोव्हेंबर ते १५ नोव्हेंबर २०२२